జూలై – 30 – 2021న డీడీ యాదగిరి & T SAT లలో పాఠశాల విద్యా (బ్రిడ్జి కోర్స్) డిజిటల్ తరగతులు

10:30 am to 11:00am ENGLISH – LEVEL – I ; 3rd,
4th & 5th – GOOD HABBITS

11:00am to 11:30am BIOLOGY – LEVEL – III ; 8th & 9th – PLANTS, ANIMALS, LIFE PROCESSES

11:30am to 12:00pm గణితం – LEVEL – IV ; 10th – సంఖ్యాక శాస్త్రం – భావనలు

12:00pm to 12:00pm BIOLOGY (EM) – LEVEL – IV ; 10th – DISEASES & PREVENTIONS

జూలై – 30 – 2021న T SAT లో పాఠశాల విద్యా (బ్రిడ్జి కోర్స్) ఆన్లైన్ తరగతులు

Follow Us @