ఆగస్టు – 23 – 2021న డీడీ యాదగిరి & T SAT లలో పాఠశాల విద్యా డిజిటల్ తరగతులు

10:30 am to 11:00am – 3rd Class – తెలుగు – వాన దేవుడా గేయం – 03

11:00am to 11:30am – 4th Class – ENGLISH – POEM – SCHOOL IS FUN

11:30am to 11:51am – 10th Class – జీవ శాస్త్రం – పరపోషకాలలో పోషణ

11:51am to 12:09pm – 9th CLASS – ENGLISH – THE DUCK and THE KANGAROO (poem)

12:09pm to 12:36pm – 10th CLASS – PHYSICS – INTRODUCTION OF SETS

12:36pm to 1:00pm – 8th CLASS – భౌతిక శాస్త్రం – ఘర్షణ బలం రకాలు

ఆగస్టు – 23 – 2021న T SAT లో పాఠశాల విద్యా ఆన్లైన్ తరగతులు

Follow Us @