జూలై – 6 – 2021న డీడీ యాదగిరి లో పాఠశాల విద్యా (బ్రిడ్జి కోర్స్) డిజిటల్ తరగతులు

10:30 am to 11:00am గణితం – LEVEL – I ; 3,4 & 5 – సంఖ్యా భావన

11:00am to 11:30am PHYSICS – LEVEL – III ; 8 & 9 – BASIC ELECTRICITY (E/M)

11:30am to 12:00pm MATHS – LEVEL – IV ; 10th – LCM, HCF, PRIME & COMPOSITE NUMBERS (E/M)

12:00pm to 12:30pm జీవ శాస్త్రం LEVEL – IV ; 10th – కణం, కణజాలం, వాటి నిర్మాణం & విధులు

Follow Us @