ఆగస్టు – 18 – 2021న డీడీ యాదగిరి & T SAT లలో పాఠశాల విద్యా డిజిటల్ తరగతులు

10:30 am to 11:00am – 3rd Class – EVS – కుటుంబాలు – రకాలు

11:00am to 11:30am – 5th Class – గణితం – నాలుగు అంకెల సంఖ్యలు కూడికలు, మొత్తాలను అంచనా వేయడం

11:30am to 12:00pm – 10th Class – MATHS – REAL NUMBERS (LOGARITHMS)

12:00pm to 12:20pm – 9th CLASS – భౌతిక శాస్త్రం – చలనం

12:20pm to 1:00pm – 8th CLASS – PHYSICS – FORCE : NET FORCE, EFFECT OF FORCE

ఆగస్టు – 18 – 2021న T SAT లో పాఠశాల విద్యా ఆన్లైన్ తరగతులు

Follow Us @