ఆగస్టు – 30 – 2021న డీడీ యాదగిరి & T SAT లలో పాఠశాల విద్యా డిజిటల్ తరగతులు

10:30 am to 11:00am – 5th Class – ENGLISH- PRE READING – KARATE KITEN

11:00am to 11:30am – 4th Class – గణితం – పైనుండి చూస్తే ఎలా అగుపిస్తాయి

11:30am to 12:00pm – 10th Class – BIOLOGY – NUTRITION – 03

12:00pm to 12:20pm – 9th CLASS – భౌతిక శాస్త్రం – సరాసరి వేగం, సరాసరి వడి

12:20pm to 12:35pm – 8th CLASS – జీవ శాస్త్రం – సూక్ష్మ జీవుల ప్రపంచం

12:35pm to 1:00pm – 9th CLASS – BIOLOGY – ANNIMAL TISSUE, EPITHELIAL and CONNECTIVE TISSUE

ఆగస్టు – 30 – 2021న T SAT లో పాఠశాల విద్యా ఆన్లైన్ తరగతులు

Follow Us @