ఆగస్టు – 27 – 2021న డీడీ యాదగిరి & T SAT లలో పాఠశాల విద్యా డిజిటల్ తరగతులు

10:30 am to 11:00am – 3rd Class – EVS – కుటుంబ సభ్యులు చేసే పనులు – వృత్తులు

11:00am to 11:30am – 4th Class – గణితం – నాలుగు అంకెల తీసివేతలు, కూడిక తీసివేతల మద్య సంబంధం

11:30am to 12:00pm – 10th Class – గణితం – సంవర్గమానాలు

12:00pm to 12:25pm – 9th CLASS – PHYSICS – MOTION : AVERAGE SPEED, AVERAGE VELOCITY

12:25pm to 1:00pm – 8th CLASS – PHYSICS – FRICTION, TYPES OF FRICTION

ఆగస్టు – 27 – 2021న T SAT లో పాఠశాల విద్యా ఆన్లైన్ తరగతులు

Follow Us @