ఆగస్టు – 19 – 2021న డీడీ యాదగిరి & T SAT లలో పాఠశాల విద్యా డిజిటల్ తరగతులు

10:30 am to 11:00am – 5th Class – ENGLISH – POEM – THE BEST OF FRIENDS

11:00am to 11:30am – 4th Class – గణితం – ఏ వైపు నుండి ఎలా అగుపిస్థాయి.

11:30am to 11:45am – 10th Class – ENGLISH – EVERY SUCCESS STORY IS A STORY OF GREAT FAILURE.

11:45am to 12:02pm – 9th CLASS – భౌతిక శాస్త్రం – సమ చలనం, అనను చలనం, సమవృత్తాకార చలనం

12:02pm to 12:32pm – 10th CLASS – PHYSICS – REFLECTION OF LIGHT AT CURVED SURFACE RAY DIAGRAMS

12:32pm to 1:00pm – 8th CLASS – MATHS – అకరణీయ సంఖ్యలు – ధర్మాలు

ఆగస్టు – 19 – 2021న T SAT లో పాఠశాల విద్యా ఆన్లైన్ తరగతులు

Follow Us @