ఆగస్టు – 12 – 2021న డీడీ యాదగిరి & T SAT లలో పాఠశాల విద్యా డిజిటల్ తరగతులు

10:30 am to 11:00am – 3rd Class – తెలుగు – వాన దేవుడా గేయం – 2

11:00 am to 11:30am – 4th Class – ENGLISH – EKALAVYA READING & CONSTRUCTION

11:30am to 11:55am – 10th Class – BIOLOGY – NUTRITION – 2

11:55am to 12:15pm – 9th CLASS – గణితం – కరణీయ సంఖ్యలు – వర్గమూల సర్పిలం

12:15pm to 12:40pm – 10th CLASS – భౌతిక శాస్త్రం – గోళకార దర్పణాల తో.కాంతి పరావర్తనం – కాంతి కిరణ సూత్రాలు

12:40pm to 01:00pm – 8th CLASS – ENGLISH – FAMILY THE TANTTERD BLANKET

ఆగస్టు – 12 – 2021న T SAT లో పాఠశాల విద్యా ఆన్లైన్ తరగతులు

Follow Us @