ఆగస్టు – 09 – 2021న డీడీ యాదగిరి & T SAT లలో పాఠశాల విద్యా డిజిటల్ తరగతులు

10:30 am to 11:00am – 3rd Class – ENGLISH – PRE READING – TALKING TRAIN

11:00 am to 11:30am – 4th Class – తెలుగు – తెలంగాణ వైభవం గేయం – 1

11:30am to 11:45am – 10th Class – జీవ శాస్త్రం – పోషక ఆహర సరఫరా వ్యవస్థ

11:45am to 12:10pm – 9th CLASS – MATHS – REAL NUMBERS REPRESENTATION ON NUMBER LINE

12:10pm to 12:35pm – 10th CLASS – భౌతిక శాస్త్రం – గోళకార దర్పణాలలో కాంతి పరావర్తనం. గోళకార దర్పణాల నాభ్యాంతరం – పదజాల వివరణ.

12:35pm to 01:00pm – 8th CLASS – BIOLOGY – WHAT IS SCIENCE

ఆగస్టు – 09 – 2021న T SAT లో పాఠశాల విద్యా ఆన్లైన్ తరగతులు

Follow Us @