జూలై – 16 – 2021న పాఠశాల విద్య (బ్రిడ్జి కోర్స్) డిజిటల్ తరగతులు

జూలై – 16 – 2021న డీడీ యాదగిరి లో పాఠశాల విద్యా (బ్రిడ్జి కోర్స్) డిజిటల్ తరగతులు

10:30 am to 11:00am గణితం – LEVEL – I ; 3,4 & 5 – గుణకారం & భాగహరం
11:00am to 11:30am గణితం – LEVEL – III ; 8 & 9 – బీజియా సమాసాలు

11:30am to 12:00pm BIOLOGY – LEVEL – IV ; 10th – ADOLESCENCE – REPRODUCTION

12:00pm to 12:30pm గణితం – LEVEL – IV ; 10th – సర్వసమాన మరియు సరూప పటాలు

జూలై – 16 – 2021న T SAT లో పాఠశాల విద్యా (బ్రిడ్జి కోర్స్) డిజిటల్ తరగతులు

Follow Us @