జూలై – 20 – 2021న డీడీ యాదగిరి లో పాఠశాల విద్యా (బ్రిడ్జి కోర్స్) డిజిటల్ తరగతులు

10:30 am to 11:00am ENGLISH – LEVEL – I ; 3rd,
4th & 5th – FRUITS, VEGETABLES & COLOURS

11:00am to 11:30am జీవ శాస్త్రం – LEVEL – III ; 8th & 9th – కణం‌, సూక్ష్మ జీవులు & ఆవరణ వ్యవస్థలు

11:30am to 12:00pm MATHS (EM) – LEVEL – IV ; 10th – CONGRUENT & SIMILAR FIGURES

12:00pm to 12:30pm గణితం – LEVEL – IV ; 10th – త్రిమితీయ పటాల వైశాల్యలు

జూలై – 20 – 2021 న T SAT లో పాఠశాల విద్యా (బ్రిడ్జి కోర్స్) ఆన్లైన్ తరగతులు

Follow Us @