ఆగస్టు – 11 – 2021న డీడీ యాదగిరి & T SAT లలో పాఠశాల విద్యా డిజిటల్ తరగతులు

10:30 am to 11:00am – 5th Class – ENGLISH – LET’S BE THE FRIENDS THE BEST OF FRIENDS – READING

11:00 am to 11:30am – 4th Class – గణితం – త్రిమితీయ వస్తువులు వాటి వల్ల రూపాలు

11:30am to 12:00pm – 10th Class – PHYSICS – REFLECTION OF LIGHT AT CURVED SURFACE – introduction to key terms

12:00pm to 12:30pm – 9th CLASS – MATHS – REAL NUMBERS REPRESENTATION ON NUMBER LINE SUCCESSIVE MAGNIFICATION

12:30pm to 01:00pm – 8th CLASS – భౌతిక శాస్త్రం – ఫలిత బలం – స్వేచ్ఛా వస్తు పటం

ఆగస్టు – 11 – 2021న T SAT లో పాఠశాల విద్యా ఆన్లైన్ తరగతులు

Follow Us @