జూలై – 23 – 2021న డీడీ యాదగిరి, T SAT లలో పాఠశాల విద్యా (బ్రిడ్జి కోర్స్) డిజిటల్ తరగతులు

10:30 am to 11:00am గణితం – LEVEL – I ; 3rd,
4th & 5th – కొలతలు

11:00am to 11:30am MATHS – LEVEL – III ; 8th & 9th – LINES & ANGLES

11:30am to 12:00pm ENGLISH (EM) – LEVEL – IV ; 10th – GRAMMAR & VOCABULARY

12:00pm to 12:PHYSICS – LEVEL – IV ; 10th – STATES OF MATTER ATOMIC STRUCTURE

జూలై – 23 – 2021న T SAT లో పాఠశాల విద్యా (బ్రిడ్జి కోర్స్) ఆన్లైన్ తరగతులు

Follow Us @