ఆగస్టు – 06 – 2021న డీడీ యాదగిరి & T SAT లలో పాఠశాల విద్యా డిజిటల్ తరగతులు

10:30 am to 11:00am – 5th Class – తెలుగు – మన జెండా – గేయం – 1

11:00 am to 11:30am – 4th Class – EVS – కుటుంబాలు నాడు నేడు – గృహోపకరణాలు

11:30am to 12:00pm – 10th Class – ENGLISH – PERSONALITY DEVELOPMENT FACE SHEET

12:00pm to 12:30 pm – 9th CLASS – గణితం – వాస్తవ సంఖ్యలు క్రమానుగత వర్దన ద్వారా వాస్తవ సంఖ్యలను సంఖ్యారేఖపై చూపుట

12:30pm to 01:00pm – 8h CLASS – MATHS – REPRESENTION OF RATIONAL NUMBERS ON NUMBER LINE

ఆగస్టు – 06 – 2021న T SAT లో పాఠశాల విద్యా ఆన్లైన్ తరగతులు

Follow Us @