ఆగస్టు – 10 – 2021న డీడీ యాదగిరి & T SAT లలో పాఠశాల విద్యా డిజిటల్ తరగతులు

10:30 am to 11:00am – 3rd Class – EVS – కుటుంబ – కుటుంబ చరిత్ర

11:00 am to 11:30am – 5th Class – గణితం – పెద్ద సంఖ్యలు – సంఖ్య భావన వినియోగం – పోల్చడం

11:30am to 11:55am – 10th Class – BIOLOGY – NUTRITION – 1

11:55am to 12:15pm – 9th CLASS – భౌతిక శాస్త్రం – మన చుట్టూ ఉన్న పదార్థం – పదార్థాల స్థితులు

12:15pm to 12:35pm – 8th CLASS – గణితం – అకరణీయ సంఖ్యలను సంఖ్యా రేఖపై చూపడం

12:35pm to 01:00pm – 9th CLASS – BIOLOGY – THE SNKAE AND THE MIRROR

ఆగస్టు – 10 – 2021న T SAT లో పాఠశాల విద్యా ఆన్లైన్ తరగతులు

Follow Us @