ఆగస్టు – 17 – 2021న డీడీ యాదగిరి & T SAT లలో పాఠశాల విద్యా డిజిటల్ తరగతులు

10:30 am to 11:00am – 3rd Class – ENGLISH – A READING – TALKING TRAIN

11:00am to 11:30am – 4th Class – తెలుగు – తెలంగాణ వైభవం – గేయం – 02

11:30am to 12:00pm – 10th Class – గణితం – కరణీయ సంఖ్యల నిరూపణ

12:00pm to 12:30pm – 9th CLASS – BIOLOGY – PLANT TISSUES

12:30pm to 1:00pm – 8th CLASS – MATHS – DECIMAL REPRESENTATION OF RATIONAL NUMBERS

ఆగస్టు – 17 – 2021న T SAT లో పాఠశాల విద్యా ఆన్లైన్ తరగతులు

Follow Us @