ఆగస్టు – 13- 2021న డీడీ యాదగిరి & T SAT లలో పాఠశాల విద్యా డిజిటల్ తరగతులు

10:30 am to 11:00am – 3rd Class – గణితం – ఆకృతులు ఏర్పర్చడం – ఆకారాలను గుర్తించడం

11:00 am to 11:30am – 5th Class – EVS – రైతు మిత్రులు

11:30am to 11:45am – 10th Class – ENGLISH – ATTITUDE IS ALTITUDE – 2

11:45am to 12:15pm – 9th CLASS – జీవ శాస్త్రం – కణ నిర్మాణం – విధులు, కణ నిర్మాణం – కణాంగాలు – 02

11:55am to 12:15pm – 9th CLASS – గణితం – కరణీయ సంఖ్యలు – వర్గమూల సర్పిలం

12:15pm to 12:40pm – 10th CLASS – MATHS – REAL NUMBERS FUNDAMENTAL THEORAM OF ARTHEMATIC

12:40pm to 01:00pm – 8th CLASS – BIOLOGY – CELL – THE BASIC UNIT OF LIFE – 01

ఆగస్టు – 13 – 2021న T SAT లో పాఠశాల విద్యా ఆన్లైన్ తరగతులు

https://youtube.com/c/TSATNetwork

Follow Us @