29-04-21 డీడీ యాదగిరిలో పాఠశాల విద్యా డిజిటల్ తరగతులు

TODAY (29-04-2021) DIGITAL CLASSES FOR SCHOOL EDUCATION

PRIMARY SCHOOL

◆ 10:30 – 11:00 AM
5th CLASS – గణితం –
అమరికలు – 2

◆ 11:00 – 11:30 AM
4th CLASS – తెలుగు –
చిన్నారి కల – 3

HIGH SCHOOL

◆ 11:30 – 12:00
10th CLASS – భౌతిక శాస్త్రం – చలనంలో ఉన్న ఆవేశం మరియు విద్యుత్ ప్రవాహం గల తీగలపై అయస్కాంత క్షేత్ర బలం, సమస్యలు విద్యుత్ మోటార్

◆ 12:00 – 12:30 PM
8th CLASS – ENGLISH – THE TREASURE WITH IN (GRAMMER & VOCABULARY)

◆ 12:30 – 01:00 PM
10th CLASS – BIOLOGY (EM)
NATURAL RESOURCES – 2

Follow Us @