ఈ రోజు(19-04-21) డీడీ యాదగిరిలో పాఠశాల విద్యా డిజిటల్ తరగతులు

TODAY (19-04-2021) DIGITAL CLASSES FOR SCHOOL EDUCATION

PRIMARY SCHOOL

◆ 10:30 – 11:00 AM
5th CLASS – తెలుగు –
గోపి డప్పు -2

◆ 11:00 – 11:30 AM
4th CLASS – ENGLISH –
HONESTY PRE READING

HIGH SCHOOL

◆ 11:30 – 12:00
10th CLASS – ENGLISH – ANOTHER WOMEN (POEM)

◆ 12:00 – 12:30 PM – 9th CLASS – జీవ శాస్త్రం – అంతర బాహ్య ద్రవాభిసరణం

◆ 12:30 – 01:00PM
10th CLASS – BIOLOGY (EM) – OUR ENVIRONMENT – 2

Follow Us @