జూలై – 7 – 2021న డీడీ యాదగిరిలో పాఠశాల విద్యా (బ్రిడ్జి కోర్స్) డిజిటల్ తరగతులు

10:30 am to 11:00am తెలుగు – LEVEL – I ; 3,4 & 5 – సరళ పదాలు

11:00am to 11:30am గణితం – LEVEL – III ; 8 & 9 – నిష్పత్తి అనుపాతం

11:30am to 12:00pm భౌతిక శాస్త్రం – LEVEL – IV ; 10th – కాంతి పరావర్తనం మరియు వక్రీభవనం

12:00pm to 12:30pm MATHS – LEVEL – III ; 10th – OPERATION ON INTEGERS

Follow Us @