జూలై – 15 – 2021న డీడీ యాదగిరి లో పాఠశాల విద్యా (బ్రిడ్జి కోర్స్) డిజిటల్ తరగతులు

10:30 am to 11:00am తెలుగు – LEVEL – I ; 3,4 & 5 – చదవడం, వ్రాయడం & ఒత్తుల పదాలు

11:00am to 11:30am గణితం – LEVEL – III ; 8 & 9 – RATIO & ఘాతంక వ్యాయాలు

11:30am to 12:00pm గణితం – LEVEL – IV ; 10th – రెండు చర రాశులలో రేఖీయ సమీకరణాలు

12:00pm to 12:30pm ENGLISH – LEVEL – III ; 8th, 9th – PREFIX & SUFFIX

పాఠశాల విద్య ఆన్లైన్ తరగతులు టీ శాట్ లో

Follow Us @