జూలై – 14 – 2021న డీడీ యాదగిరిలో పాఠశాల విద్యా (బ్రిడ్జి కోర్స్) డిజిటల్ తరగతులు

10:30 am to 11:00am ENGLISH – LEVEL – I ; 3,4 & 5 – ANIMALS & BIRDS

11:00am to 11:30am భౌతిక శాస్త్రం – LEVEL – III ; 8 & 9 – విద్యుత్

11:30am to 12:00pm MATHS – LEVEL – IV ; 10th – CONVERTING DAILY SITUATION INTO LINEAR SITUATION IN TWO VARIABLES(E/M)

12:00pm to 12:30pm ENGLISH – LEVEL – IV ; 10th – NEWS REPORT, DIARY ENTRY & INVITATION

జూలై – 14 – 2021న T SATలో పాఠశాల విద్యా (బ్రిడ్జి కోర్స్) డిజిటల్ తరగతులు

Follow Us @