జూలై – 13 – 2021న డీడీ యాదగిరి లో పాఠశాల విద్యా (బ్రిడ్జి కోర్స్) డిజిటల్ తరగతులు

10:30 am to 11:00am EVS CLASSES – LEVEL – I ; 3,4 & 5 – పర్యావరణ శాస్త్రం, మన ఆహారం – మన ఆరోగ్యం
11:00am to 11:30am ENGLISH – LEVEL – III ; 8th & 9th – EDITI9

11:30am to 12:00pm భౌతిక శాస్త్రం – LEVEL – IV ; 10th – విద్యుత్ వలయాలు – సమాంతర సంధానాలు

12:00pm to 12:30pm MATHS – LEVEL – III ; 8th,9th – LAW OF EXPONENTS – 1

T SAT లో పాఠశాల విద్య డిజిటల్ తరగతులు

Follow Us @