జూలై – 9 – 2021న డీడీ యాదగిరి లో పాఠశాల విద్యా (బ్రిడ్జి కోర్స్) డిజిటల్ తరగతులు

10:30 am to 11:00am గణితం – LEVEL – I ; 3,4 & 5 – కూడికలు & తీసివేతలు
https://youtu.be/e6QbtUl2w8M
11:00am to 11:30am గణితం – LEVEL – III ; 8 & 9 – RATIO & PROPORTION (E/M)

11:30am to 12:00pm ENGLISH – LEVEL – IV ; 10th – CONVERSATION & INTERVIEW

12:00pm to 12:30pm జీవ శాస్త్రం – LEVEL – III ; 8th, 9th – ఆహరం & ఆహరోత్పత్తి

Follow Us @