జూలై – 8 – 2021న డీడీ యాదగిరి లో పాఠశాల విద్యా (బ్రిడ్జి కోర్స్) డిజిటల్ తరగతులు

10:30 am to 11:00am ENGLISH – LEVEL – I ; 3,4 & 5 – THINGS AROUND US

11:00am to 11:30am ENGLISH – LEVEL – III ; 8 & 9 – GRAMMER DEGREES OF COMPARISON

11:30am to 12:00pm PHYSICS (E/M) – LEVEL – IV ; 10th – BATTERY, ELECTRIC CIRCUIT, SERIES and PARALLEL CONNECTIONS

12:00pm to 12:30pm గణితం – LEVEL – IV ; 10th – బహుపదులు

Follow Us @