30-04-21 డీడీ యాదగిరిలో పాఠశాల విద్యా డిజిటల్ తరగతులు

TODAY (30-04-2021) DIGITAL CLASSES FOR SCHOOL EDUCATION

PRIMARY SCHOOL

◆ 10:30 – 11:00 AM
3rd CLASS – తెలుగు –
లేగదూడ – 1

◆ 11:00 – 11:30 AM
4th CLASS – ENGLISH –
THE BOY & THE CATAPULT A READING

HIGH SCHOOL

◆ 11:30 – 11:50
10th CLASS – భౌతిక శాస్త్రం – ఆవర్తనం – సోలార్ కుక్కర్ తయారీ

◆ 11:50 – 12:20 PM
19th CLASS – PHYSICS (EM) – THE CHEMICAL BONDING – 3

◆ 12:30 – 12:40 PM
8th CLASS – భౌతిక శాస్త్రం – ధ్వని లక్షణాలు – ప్రయోగశాల కృత్యాలు

◆ 12:40 – 01:00 PM
10th CLASS – ENGLISH – MAYA BAZAR FILM REVIEW

Follow Us @