జూలై – 12 – 2021న డీడీ యాదగిరి లో పాఠశాల విద్యా (బ్రిడ్జి కోర్స్) డిజిటల్ తరగతులు

10:30 am to 11:00am తెలుగు – LEVEL – I ; 3,4 & 5 – చదవడం, వ్రాయడం & గుణింత పదాలు

11:00am to 11:30am BIOLOGY – LEVEL – III ; 8 & 9 – CELL – MICRO ORGANISMS & ECO SYSTEM (E/M)

11:30am to 12:00pm MATHS – LEVEL – IV ; 10th – POLYNOMIAL, FINDING DEGREES OF POLYNOMIAL, VALUE OF POLYNOMIAL (E/M)

12:00pm to 12:30pm జీవ శాస్త్రం – LEVEL – III ; 10th – కౌమర దశ & ప్రత్యుత్పత్తి

Follow Us @