ఈ రోజు (01-04-21) డీడీ యాదగిరిలో పాఠశాల విద్య డిజిటల్ తరగతులు

TODAY (01-04-2021) DIGITAL CLASSES FOR SCHOOL EDUCATION

PRIMARY SCHOOL

◆ 10:30 – 11:00 AM
3rd CLASS – తెలుగు –
కాకుల లెక్క – 1

◆ 11:00 – 11:30 AM
5th CLASS – EVS –
వాతావరణం – గాలి

HIGH SCHOOL

◆ 11:30 – 11:50
10th CLASS – ENGLISH – MY CHILDHOOD (DISCOURCE BIOGRAPHY)

◆ 11:50 – 12:15
9th CLASS – జీవ శాస్త్రం – కండర కణజాలం – నాడీ కణజాలం

◆ 12:15 – 12:40PM
10th CLASS – PHYSICS (E/M) – PRINCIPLES OF METALLURGY – 2

◆ 12:40 – 01:00PM
8th CLASS – ENGLISH GRAMMAR (ADVERB)

Follow Us @