జూలై – 5 – 2021న డీడీ యాదగిరి లో పాఠశాల విద్యా (బ్రిడ్జి కోర్స్) డిజిటల్ తరగతులు

10:30 am to 11:00am EVS – LEVEL – I ; 3rd, 4th & 5th – మొక్కలు & జంతువులు

11:00am to 11:30am BIO SCIENCE (E/M) – LEVEL – III ; 8 & 9 – FOOD – FOOD PRODUCTION

11:30am to 12:00pm SCIENCE (E/M) – LEVEL – IV ; 10th – CELL TISSUE, STRUCTURE & FUNCTIONS

12:00pm to 12:30pm భౌతిక శాస్త్రం LEVEL – III ; 8th, 9th- లోహాలు & అలోహలు

Follow Us @