23-04-21 డీడీ యాదగిరిలో పాఠశాల విద్యా డిజిటల్ తరగతులు

TODAY (23-04-2021) DIGITAL CLASSES FOR SCHOOL EDUCATION

PRIMARY SCHOOL

◆ 10:30 – 11:00 AM
5th CLASS – గణితం –
మ్యాపులు & మార్గాలు

◆ 11:00 – 11:30 AM
4th CLASS – ENGLISH –
THE BOY & THE CATAPULT – pre reading

HIGH SCHOOL

◆ 11:30 – 12:00
10th CLASS – భౌతిక శాస్త్రం – రసాయన బంధం – సంకర ఆర్భిటాళ్ళు

◆ 12:00 – 12:30 PM
8th CLASS – MATHS (E/M) – SURFACE AREA & VOLUME – 1

◆ 12:30 – 01:00 PM
8th CLASS – జీవ శాస్త్రం
అండోత్పదకాలు, శిశుత్పోదాకాలు, కప్ప జీవిత చరిత్ర

Follow Us @