12-04-2021 డీడీ యాదగిరిలో పాఠశాల విద్య డిజిటల్ తరగతులు

TODAY (12-04-2021) DIGITAL CLASSES FOR SCHOOL EDUCATION

PRIMARY SCHOOL

◆ 10:30 – 11:00 AM
3rd CLASS – EVS –
రంగు రంగుల బట్టలు

◆ 11:00 – 11:30 AM
5th CLASS – గణితం –
సౌష్టవం

HIGH SCHOOL

◆ 11:30 – 12:00
10th CLASS – జీవ శాస్త్రం – అనుబంధ విసర్జకావయువాలు

◆ 12:00 – 12:30 PM
8th CLASS – గణితం – ఘాతాలు – సున్నా ఘాతాంకాలు

◆ 12:30 – 01:00PM
10th CLASS – PHYSICS(E/M) – ELECTRO MAGNETISM – 1

Follow Us @