20-04-21 డీడీ యాదగిరిలో పాఠశాల విద్యా డిజిటల్ తరగతులు

TODAY (20-04-2021) DIGITAL CLASSES FOR SCHOOL EDUCATION

PRIMARY SCHOOL

◆ 10:30 – 11:00 AM
3rd CLASS – తెలుగు –
కాకుల లెక్క – 2

◆ 11:00 – 11:30 AM
4th CLASS – గణితం –
అమరికలు

HIGH SCHOOL

◆ 11:30 – 11:50
10th CLASS – ENGLISH – RENDEZVOUS WITH RAY (POSTER PREPARATION)

◆ 11:50 – 12:15 PM
8th CLASS – భౌతిక శాస్త్రం – బలం – స్పర్శా బలాలు

◆ 12:15 – 12:30 PM
10th CLASS – భౌతిక శాస్త్రం – బ్లీచింగ్ పౌడర్, బేకింగ్ సోడా, ప్లాస్టర్ ఆప్ పారిస్ తయారీ ధర్మాలు

◆ 12:30 – 01:00 PM
10th CLASS – PHYSICS (EM)
ELECTRO MAGNATISM – 2

Follow Us @