ఈ రోజు (30-03-21) డీడీ యాదగిరిలో పాఠశాల డిజిటల్ తరగతులు

TODAY (30-03-2021) DIGITAL CLASSES FOR SCHOOL EDUCATION

PRIMARY SCHOOL

◆ 10:30 – 11:00 AM
3rd CLASS – తెలుగు –
మహత్ముడు – 2

◆ 11:00 – 11:30 AM
4th CLASS – ENGLISH –
THE UNLUCKY FACE A READING

HIGH SCHOOL

◆ 11:30 – 12:00
10th CLASS – గణితం – రెండు చరరాశులలో రేఖీయ సమీకరణాలు సాధన – రేఖా చిత్ర పద్దతి

◆ 12:00 – 12:30
9th CLASS – PHYSICS (E/M) – WORK & ENERGY – 1

◆ 12:30 – 01:00
8th CLASS – జీవ శాస్త్రం –
ఆహార పదార్థాలను నిల్వ చేయడం

Follow Us @