జూలై – 2 – 2021న డీడీ యాదగిరి లో పాఠశాల విద్యా (బ్రిడ్జి కోర్స్) డిజిటల్ తరగతులు

10:30 am to 11:00am గణితం – LEVEL – I ; 3,4 & 5 – ఆకారాలు, ఆకృతులు

11:00am to 11:30am ENGLISH – LEVEL – III ; 8 & 9 – PICTURE INTERACTION & STORY WRITING

11:30am to 12:00pm PHYSICS – LEVEL – IV ; 10th – REFLECTION & REFRACTION OF LIGHT

12:00pm to 12:30pm గణితం (E/M) LEVEL – IV ; 10th – క.సా.గు., గా.సా.భా. మరియు ప్రధాన సంఖ్యలు

Follow Us @