26-04-21 డీడీ యాదగిరిలో పాఠశాల విద్యా డిజిటల్ తరగతులు

TODAY (26-04-2021) DIGITAL CLASSES FOR SCHOOL EDUCATION

PRIMARY SCHOOL

◆ 10:30 – 11:00 AM
3rd CLASS – తెలుగు –
కాకుల లెక్క – 2

◆ 11:00 – 11:30 AM
4th CLASS – EVS –
ఇళ్ల నిర్మాణం ఇంటి పారిశుద్ధ్యం – 2

HIGH SCHOOL

◆ 11:30 – 12:00
10th CLASS – గణితం – సరూప త్రిభుజాల నిర్మాణం

◆ 12:00 – 12:30 PM
8th CLASS – MATHS (E/M) – SURFACE AREA & VOLUME – 2

◆ 12:30 – 01:00 PM
10th CLASS – భౌతిక శాస్త్రం
అయిర్ స్టెడ్ ప్రయోగం – అయస్కాంత క్షేత్రం ఎర్పడుట

Follow Us @