ఈ రోజు (16-04-2021) డీడీ యాదగిరిలో పాఠశాల విద్యా డిజిటల్ తరగతులు

TODAY (16-04-2021) DIGITAL CLASSES FOR SCHOOL EDUCATION

PRIMARY SCHOOL

◆ 10:30 – 11:00 AM
5th CLASS – తెలుగు –
గోపి డప్పు -1

◆ 11:00 – 11:30 AM
4th CLASS – తెలుగు –
చిన్నారి కల – 2

HIGH SCHOOL

◆ 11:30 – 12:00
10th CLASS – భౌతిక శాస్త్రం – విద్యుత్ ప్రవాహలు, విద్యుత్ సామర్థ్యం

◆ 12:00 – 12:30 PM
10th CLASS – PHYSICS(E/M) – CHEMICAL BONDING – 2

◆ 12:30 – 01:00PM
10th CLASS – జీవ శాస్త్రం – రక్త పీడనం, రక్త స్కందనం

Follow Us @