ఈ రోజు (15-04-21) డీడీ యాదగిరిలో పాఠశాల విద్యా డిజిటల్ తరగతులు

TODAY (15-04-2021) DIGITAL CLASSES FOR SCHOOL EDUCATION

PRIMARY SCHOOL

◆ 10:30 – 11:00 AM
3rd CLASS – గణితం –
అమరికలు

◆ 11:00 – 11:30 AM
5th CLASS – ENGLISH –
FOOD WE EAT B. READING

HIGH SCHOOL

◆ 11:30 – 11:50 AM
10th CLASS – భౌతిక శాస్త్రం – రసాయన సమీకరణాలు – 2

◆ 11:50 – 12:15 PM
8th CLASS – ENGLISH – OLIVER ASKS FOR MORE (Compound Adjectives Vocabulary)

◆ 12:15 – 12:30 PM
10th CLASS – భౌతిక శాస్త్రం – కటకాలు – రకాలు

◆ 12:30 – 01:00 PM
10th CLASS – PHYSICS (EM) – CHEMICAL BONDING – 1

Follow Us @