ఈ రోజు (06-04-21) డీడీ యాదగిరిలో పాఠశాల విద్య డిజిటల్ తరగతులు

TODAY (06-04-2021) DIGITAL CLASSES FOR SCHOOL EDUCATION

PRIMARY SCHOOL

◆ 10:30 – 11:00 AM
5th CLASS – ENGLISH –
FOOD WE EAT –
PRE READING

◆ 11:00 – 11:30 AM
4th CLASS – గణితం –
ఒకే విధమైన సగాలు

HIGH SCHOOL

◆ 11:30 – 12:00
10th CLASS – BIOLOGY (E/M) – OUR ENVIRONMENT – 1

◆ 12:00 – 12:30PM
9th CLASS – జీవ శాస్త్రం – జ్ఞానేంద్రియాలు – చర్మము – నాలుక

◆ 12:30 – 01:00PM
8th CLASS – జీవ శాస్త్రం – కణం – జీవుల మౌళిక ప్రమాణం కణాల పరిశీలన ప్రయోగాలు

Follow Us @