రసాయన శాస్త్రం బేసిక్స్ by Saheb Chemistry classes

30 వరకు రసాయన మూలకాలను నేర్చుకుందాం.

పరమాణువు, అణువు, సమ్మేళనం & అయానులు వివరణ

పరమాణు ఉప కణాలు వివరణ

పరమాణు సంఖ్య, పరమాణు భారం, అణు భారం

ఐసోటోపులు, హైడ్రోజన్ ఐసోటోపులు, ఐసోబార్స్, మరియు ఐసోటోన్స్

Follow Us @