రంజాన్ 2021 క్యాలెండర్ – సెహ్రీ, ఇఫ్తార్ టైమింగ్

ముస్లిం సోదరుల పవిత్ర రంజాన్ మాసం నెలవంక కనిపించడంతో ఎప్రిల్ 14 నుండి ప్రారంభం అయింది.

సెహ్రీ (ఉదయం) మరియు ఇఫ్తార్ (సాయంత్రం) తేదీలు మరియు సమయాల జాబితా క్రింద ఇవ్వబడింది.

 • 14 April – 4:35 AM, 6:47 PM
 • 15 April – 4:34 AM, 6:48 PM
 • 16 April – 4:32 AM, 6:48 PM
 • 17 April – 4:31 AM, 6:49 PM
 • 18 April – 4:30 AM, 6:49 PM
 • 19 April – 4:29 AM, 6:50 PM
 • 20 April – 4:27 AM, 6:50 PM
 • 21 April – 4:26 AM, 6:51 PM
 • 22 April – 4:25 AM, 6:52 PM
 • 23 April – 4:24 AM, 6:52 PM
 • 24 April – 4:23 AM, 6:53 PM
 • 25 April – 4:22 AM, 6:53 PM
 • 26 April – 4:19 AM, 6:54 PM
 • 27 April – 4:20 AM, 6:55 PM
 • 28 April – 4:18 AM, 6:55 PM
 • 29 April – 4:17 AM, 6:56 PM
 • 30 April – 4:16 AM, 6:56 PM
 • 1 May – 4:15 AM, 6:57 PM
 • 2 May – 4:14 AM, 6:58 PM
 • 3 May – 4:13 AM, 6:58 PM
 • 4 May – 4:12 AM, 6:59 PM
 • 5 May – 4:11 AM, 6:59 PM
 • 6 May – 4:10 AM, 7:00 PM
 • 7 May – 4:09 AM, 7:01 PM
 • 8 May – 4:08 AM, 7:01 PM
 • 9 May – 4:07 AM, 7:02 PM
 • 10 May – 4:06 AM, 7:02 PM
 • 11 May – 4:05 AM, 7:03 PM
 • 12 May – 4:04 AM, 7:04 PM
 • 13 May – 4:03 AM, 7:04 PM
Follow Us@