జూలై – 22 – 2021న డీడీ యాదగిరి & T SAT లలో పాఠశాల విద్యా (బ్రిడ్జి కోర్స్) డిజిటల్ తరగతులు

10:30 am to 11:00am ENGLISH – LEVEL – I ; 3rd,
4th & 5th – VEHICLES

11:00am to 11:30am గణితం – LEVEL – III ; 8th & 9th – రేఖలు మరియు కోణాలు

11:30am to 12:00pm BIOLOGY (EM) – LEVEL – IV ; 10th – BIODIVERSITY – CLASSIFICATION ECOSYSTEM

12:00pm to 12:PHYSICS – LEVEL – III ; 8th, 9th – BASIC IN LIGHT

జూలై – 22 – 2021 న T SAT లో పాఠశాల విద్యా (బ్రిడ్జి కోర్స్) ఆన్లైన్ తరగతులు

Follow Us @