లాంగ్వేజస్ & మోడ్రన్ లాంగ్వేజస్ మోడల్ పేపర్లు : IPE 2022

తెలుగు – II (NEW)

తెలుగు – II (OLD)

తెలుగు – I

ENGLISH – II

ENGLISH – I (NEW)

ENGLISH – I (OLD)

HINDI – II

HINDI – I

SANSKRIT – II

SANSKRIT – I

URDU – II

URDU – I

ARABIC – I

ARABIC – II

FRENCH – I

FRENCH – II

MODERN LANGUAGES

ENGLISH – I (ML)

ENGLISH – II (ML)

TELUGU – I (ML)

TELUGU – II (ML)

HINDI – I (ML)

HINDI – II (ML)

URDU – I (ML)

URDU – II (ML)