28/02/2022న ఇంటర్ ముఖ్య ప్రశ్నలు సమాధానాల డిజిటల్ తరగతులు – LIVE*

ఇక్కడ ఇవ్వబడిన T SAT LIVE LINK ద్వారా తరగతులు ప్రసారమయ్యె సమయంలో వీక్షించవచ్చు.

SECOND YEAR

07:00 – 07:30AM :- MATHS.2A – COMPLEX NUMBERS (imp. Questions for IPE-2022)

07:30 – 08:00AM :- PHYSICS – COMMUNICATION SYSTEM

08:00 – 08:30AM :- ACCOUNTANCY – PARTNERSHIP ACCOUNT

08:30 – 09:00AM :- ENGLISH – LETTER WRITING & VERB PATTERN

FIRST YEAR

5:00 – 5:30pm – ACCOUNTANCY (TM)- ADJUSTMENTS

5:30 – 6:00pm – HISTORY – AGE OF MOGHALS

6:00 – 6:30pm – ENGLISH – PLAYING THE GAME

6:30 – 7:00pm – MATHS – 1A – PROPERTIES OF TRIANGLES

7:00 – 7:30pm – PHYSICS – MECHANICAL PROPERTIES OF FLUIDS

7:30 – 8:00pm – BOTANY – CELL CYCLE & CELL DIVISION

8:00 – 8:30pm – STRESS MANAGEMENT – THE HELP PROGRAMME

Follow Us @