22 – 02 – 2022 : ద్వితీయ ఇంటర్ ముఖ్య ప్రశ్నలు సమాధానాల డిజిటల్ తరగతులు : LIVE*

ఈ కింద ఇవ్వబడిన లింక్ లో డైరెక్ట్ గా T SAT LIVE తరగతులు 7 గంటల నుంచి 9 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటాయి.

07:00 – 07:30AM :- MATHS – 2A (COMPLEX NUMBERS) ( imp questions for iOS)

07:30 – 08:00AM :- PHYSICS – (COMMUNICATION SYSTEM)

08:00 – 08:30AM :- ECONOMICS (TM) – (INDUSTRIAL SECTOR)

08:30 – 09:00AM :- TELUGU – ఆడపిల్ల

Follow Us @