ఆగస్టు – 05 – 2021 న డీడీ యాదగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

ఉదయం

8:00am to 8:30am – PHYSICS -II – ALTERNATING CURRENT – 01

8:30am to 9:00am – CHEMISTRY(TM) -II – SURFACE CHEMISTRY – 03

9:00am to 9:30am – MATHS 2A – QUADRATIC EXPRESSION – 06

9:30am to 10:00am – MATHS(TM/EM) 2B – ELLIPSE- 01

10:00am to 10:30am – ZOOLOGY – II – IMMUNE SYSTEM – 05

సాయంత్రం

3:00pm to 3:30pm – ACCOUNTANCY (EM) – II – ACCOUNTING FOR NOT FOR PROFIT ORGANIZATION – 1

3:30pm to 4:00pm – ECONOMICS (TM)- II – జాతీయ ఆదాయం, పేదరికం, నిరుద్యోగిత & నిరుద్యోగిత కారణాలు, పర్యవసానాలు

4:00pm to 4:30pm – CIVICS -II – POWERS AND FUNCTIONS OF INDIAN PARLIAMENT

4:30pm to 5:00pm – HISTORY – II (EM/TM)- MIR MEHMOOB ALI KHAN

5:00pm to 5:30pm – SANSKRIT – II – BHATRUVAITASILYAM

5:30pm to 6:00pm – MATHS 2B (U/M) – CIRCLES – 12

Follow Us @