12 : 01 : 2022న T SAT విద్య చానల్ లో ఇంటర్మీడియట్ డిజిటల్ తరగతుల షెడ్యూల్

ఉదయం 7 గంటల నుంచి 9 గంటల వరకు ద్వితీయ సంవత్సరం తరగతులు

సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి 8.30 గంటల వరకు ప్రథమ సంవత్సరం తరగతులు ప్రసారమగును..

T SAT APP. DOWNLOAD చేసుకోవడం ద్వారా మరియు T SAT విద్య చానల్ లో పై తరగతులను చూడవచ్చు…

SECOND YEAR CLASSES

7.00 – 7.30am – MATHS – 2B (DEFINITE INTEGRALS)

7.30 – 8.00am – BOTANY (MOLECULAR BASIS OF INHERITANCE)

8.00 – 8.30am – CIVICS (VILLAGE PANCHAYAT)

8.30 – 9.00am – HINDI (BACCHE KAM PAR JA RAHE HAIN)

FIRST YEAR CLASSES

5.00 – 5.30pm – COMMERCE (JOINT STOCK COMPANY)

5.30 – 6.00pm – HISTORY ( AGE OF GUPATHAS)

6.00 – 6.30pm – TELUGU (GOLLA RAMAVVA)

6.30 – 7.00pm – MATHS – 1A (PRODUCT OF VECTORS)

7.00 – 7.30pm – PHYSICS (WORK, ENERGY and POWER)

7.30 – 8.00pm – BOTANY (FAMILY SOLANACEAE)

8.00 – 8.30pm – CHEMISTRY (CLASSIFICATION OF ELEMENTS and PERIODICITY IN PROPERTIES)

వివిధ నెట్వర్క్ లలో T SAT TV ప్రసారం అయ్యో చానల్ నంబర్లు ????

Follow Us @