ఆగస్టు – 11 – 2021 టీ శాట్ లో ద్వితీయ ఇంటర్ వొకేషనల్ తరగతులు

MORNING

7:00am to 7:30am – MLT

7:30am to 8:00am – A&T

8:00am to 8:30am – ACP

9:00am to 9:30am – LM & DT

EVENING

5:00pm to 5:30pm – SERI CULTURE

5:30pm to 6:00pm – I&M

6:00pm to 6:30pm – PHYSIOTHERAPY

6:30pm to 7:00pm – AET

7:00pm to 7:30pm – FISHIRES

7:30pm to 8:00pm – OA

8:00pm to 8:30pm – ENGLISH

Follow Us @