జూలై – 17 – 2021 టీ శాట్ లో ద్వితీయ ఇంటర్ వొకేషనల్ తరగతులు

ఉదయం

7:00am to 7:30am – C.T. (TYPES OF ESTIMATES)

7:30am to 8:00am – C.S. (ITERATIVE STATEMENTS/LOOPS )

8:00am to 8:30am – E & C Engineering (RADIO TRANSMITTERS & RECEIVERS)

9:00am to 9:30am – MECHANICAL TECHNICIAN ( SOLAR ENERGY)

సాయంత్రం

5:00pm to 5:30pm – CGT (DRAFTING OF BASIC SLEEVE BLOCKS )

5:30pm to 6:00pm – Pre School Teacher Training (DEVELOPMENT DURING EARLY CHILDHOOD(2-6 YEARS) PERIOD)

6:00pm to 6:30pm – TOURISM & HOSPITALITY MANAGEMENT (TOURISM PROFILE IN TELANGANA)

6:30pm to 7:00pm – CGA ( COLOUR THEORY)

7:00pm to 7:30pm – GFC (ENVIRONMENT EDUCATION)

7:30pm to 8:00pm – PHYSIOTHERAPY (NUTRITIONAL DISORDERS)

8:00pm to 8:30pm – MPHW ( THE NORMAL FEMALE PELVIS)

Follow Us @