ఆగస్టు – 05 – 2021 టీ శాట్ లో ద్వితీయ ఇంటర్ వొకేషనల్ తరగతులు

MORNING

7:00am to 7:30am – MLT

7:30am to 8:00am – A&T

8:00am to 8:30am – ET

9:00am to 9:30am – ACP

EVENING

5:00pm to 5:30pm – LM & DT

5:30pm to 6:00pm – FISHERIES

6:00pm to 6:30pm – SERI CULTURE

6:30pm to 7:00pm – OA

7:00pm to 7:30pm – I&M

7:30pm to 8:00pm – RM

8:00pm to 8:30pm – AET

Follow Us @