జూలై – 16 – 2021న టీ శాట్ లో ఇంటర్ వొకేషనల్ డిజిటల్ తరగతులు

జూలై – 16 – 2021 టీ శాట్ లో ద్వితీయ ఇంటర్ వొకేషనల్ తరగతులు

ఉదయం

7:00am to 7:30am – C.T. (ESTIMATING & COST)

7:30am to 8:00am – C.S. (OOPS JAVA)

8:00am to 8:30am – E & C Engineering (ANALOG COMMUNICATION)

9:00am to 9:30am – MECHANICAL TECHNICIAN ( WHEELS, TYRES & TUBES)

సాయంత్రం

5:00pm to 5:30pm – CGT (APPAREAL MANUFACTURING)

5:30pm to 6:00pm – Free School Teacher Training (DEVELOPMENT DURING EARLY CHILDHOOD PERIOD)

6:00pm to 6:30pm – TOURISM & HOSPITALITY MANAGEMENT (TOURISM PROFILE IN TELANGANA)

6:30pm to 7:00pm – CGA ( INTRODUCTION TO DIGITAL PHOTOGRAPHY)

7:00pm to 7:30pm – GFC (ENVIRONMENT EDUCATION)

7:30pm to 8:00pm – PHYSIOTHERAPY (INFECTIOUS DISEASES)

8:00pm to 8:30pm – MPHW ( PROCESS OF FERTILIZATION)

Follow Us @